۱۴ بهمن ۱۳۸۳

شعرکوبنده ی برنج

اساسا نه درخت بودا وجود دارد

نه آینه ای شفاف مقابل آن.

از آنجایی که چیزی وجود ندارد

غبار کجا می تواند فرود آید؟
Fundamentally no bodhi tree exists
nor the stand of a mirror bright.
Since all is voidness from the beginning,
where can the dust alight?

شعر بالاترین رهرو


بدن همانند درخت بودا ست ،
ذهن همانند آینه ای شفاف مقابل آن ایستاده است.
.
Body is the tree of bodhi,

the mind is the stand of a mirror bright.
و با هوشیاری دقیق و مراقبت همیشگی ،
آن را از آلودگی غبارهای کثیف محافظت کنید
Wipe it constantly, and with ever watchful diligence
keep it uncontaminated by worldly dust.