۶ تیر ۱۳۸۶

کارهای بی برنامه

...
گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی؟
من غریبانه به این خوشبختی می نگرم
من به نومیدی خود معتادم
گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی؟
فروغ
.
.
امروزآبدارچی شرکت که با موتورسیکلت از راه دوری میاد سرشو تکونی داد و گفت و روزی یک لیتر سهمیه من است!!؟

۲۸ خرداد ۱۳۸۶

دو عکس از اطراف گرگان

گرگان چارباغ

گرگان مزرعه کلزا
خرداد 86
عکس ها از پیام