۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سبویی کهناين کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بـنـد سر زلـف نــگاری بــوده است

اين دســته که در گـردن او می‌بـينی

دستی است که بر گردن ياری بوده است

خیام

هیچ نظری موجود نیست: