۱ بهمن ۱۳۸۹

بیت هایی برگزیده از شاهنامه

دوستان گرامی
از این پس این یادداشت همراه داستان های شاهنامه خواهد بود. بیت های برگزیده خود را از داستان ها اینجا بنویسید.

فلورا:
بیتهای برگزیده شاهنامه بخش دیباچه
کسی کو خرد را ندارد به پیش

دلش گردد از کرده ی خویش ریشخرد چشم جان است چون بنگری

تو بی چشم شادان جهان نسپریتو را از دو گیتی برآورده اند

به چندین میانجی بپرورده اند

نخستینت فطرت،پسین ت شمار

تو مر خویشتن را به بازی مدارایا آنکه تو آفتابی همی

چه بودت که بر من نتابی همی

چراغست مر تیره شب را بسیچ

به بد تا توانی تو هرگز مپیچکسی کو شود زیر نخل بلند

همان سایه زو باز دارد گزند

ازین نامور نامه ی شهریار

به گیتی بمانم یکی یادگار

تو این را دروغ و فسانه مدان

به یکسان روشن زمانه مدانداستان کیومرث:جهان سر به سر چون فسانه ست و بس

نماند بد و نیک بر هیچ کسداستان هوشنگ:نپیوست خواهد جهان با تو مهر

نه نیز آشکارا نمایدت چهرداستان جمشید:چه گفت آن سخنگوی آزادمرد

که: آزاد را کاهلی بنده کرد

چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش

که: خسرو شدی بندگی را بکوش

به یزدان هرآنکس که شد ناسپاس

به دلش اندرآید زهرسو هراسچه باید همی زندگانی دراز

چو گیتی نخواهد گشادنت راز

همی پروراندت با شهد و نوش

جز آواز نرمت نیاید به گوش

یکایک چو گویی که: گسترد مهر

نخواهد نمودن به بد نیز چهر

بدو شاد باشی و نازی بدوی

بیفزایدت سرفرازی بدویدرباره تولد فریدون:چو او زاید از مادر پرهنر

به سان درختی شود بارور

به مردی رسد برکشد سر به ماه

کمرجوید و تاج و تخت و کلاهدر وصف فریدون:

جهان را چو باران به بایستگی

روان را چو دانش به شایسنگیسخن فرانک با فریدون:جز این است آیین و پیوند کین

جهان را به چشم جوانی مبین

که هرکو نبید جوانی چشید

به گیتی جز از حویشتن را ندید

بدان مستی اندر دهد سر به باد

تو را روز، جز شاد و خرم مبادسخن فریدون با برادران:

فریدون بر ایشان سخن برگشاد

که خرم زیید ای دلیران و شاد

که گردون نگردد به جز بر بهی

به ما بازگردد کلاه مهیسخن فریدون با مادر:ز نیکی جهان آفرین را پرست

در او زن به هر نیک و بد پاک دستجهان را همه سوی داد آوریم

چو از نام دادار یاد آوریمسخن ارنواز با فریدون:گشادند با آفریدون سخن:

که نو باش تا هست گیتی کهنجهان هفت کشور تو را بنده باد

سرت برتر از ابر بارنده بادکسی کو به رامش سزای من است

به دانش همان دلزدای من است

سخن ماند از تو همی یادگار

سخن را چنین خوارمایه مدار

فِریدون فرّخ فرشته نبود

ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود

به داد دِهش یافت آن نیکویی

تو داد و دِهش کن فِریدون توییچنینیم یکسر که و مه همه

تو خواهی شبان باش خواهی رمه

فریدون:
محتوا را با هم مقایسه کیم
سخن ماند از تو همی یادگار

سخن را چنین خوارمایه مدار

فِریدون فرّخ فرشته نبود

ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود

به داد دِهش یافت آن نیکویی

تو داد و دِهش کن فِریدون تویی

فردوسی

********

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست /

هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود /

صحنه پیوسته بجاست /

خرم آ ن نغمه که مردم بسپارند بیاد.

ژاله اصفهانی

**********آری، آری، زندگی زیباست.

زندگی آتش گهی دیرنده پابرجاست.

گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست.

ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست.

سیاوش کسرایی