۲۷ بهمن ۱۳۸۷

گیلگمشو تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود...
نقل از وجیزه ای بر افسانه گیلگمش پهلوان( تهران 1340 حمید حمید)
جای تأسف است که این حماسه را، که در سادگی و عظمت بایست در زمره ی مهم‏ترین آثار ادبی جهانی حساب‏شود، جز اهل فن دیگران کم‏تر می‏شناسند.
..
ارزش داستان گیلگمش می‏تواند چنان که بایست تقدیر شود، اگر موضوع‏تاریخی، چنان چه نیچه می‏گوید، به معنای بنای یادبود به کار رود، یعنی با آزادی کامل تخیل در قالب واحدی ریخته‏شود.
..
این داستان برای همه ی کسانی نوشته شده که پیوسته از بازی‏های کهنه اما جوان تخیل لذت می‏برند. تخیلات‏شاعرانه انسان را از بند رنج می‏رهانند.
گیلگمش و انکیدو
گئورگ بورکهارت(مترجم آلمانی گیلگمش)

ادامه در را در تارنگار کتاب هایی که می خوانیم

پیوند مستقیم به آن پست اینجا