۱۶ تیر ۱۳۸۹

اکنون


این روزها این واژه ها ذهنم را به کار گرفته اند:


در اکنون زندگی کردن

این یادداشت با پیامهای ارزشمند دوستان دراین باره ادامه خواهد یافت.

ابتدا اگردوستان خاطره ای از کسانی دارند که با گذشته زندگی می کنند اینجا بنویسند سپاس گزار خواهم شد.