۱۴ بهمن ۱۳۸۳

شعرکوبنده ی برنج

اساسا نه درخت بودا وجود دارد

نه آینه ای شفاف مقابل آن.

از آنجایی که چیزی وجود ندارد

غبار کجا می تواند فرود آید؟
Fundamentally no bodhi tree exists
nor the stand of a mirror bright.
Since all is voidness from the beginning,
where can the dust alight?

هیچ نظری موجود نیست: