۳ اسفند ۱۳۸۶

مرا میتوان یافتمرا می توان يافت
در یاد شهر های بمباران شده
در ياد خانه های ويران شده
در سکوت بهت زده این قرن خونین
و شايد در خیال آينه ی شکسته ی حقيقت

مرا می توان يافت
در خیال دشت
زیر سبزی شاخساران
زير اشک باران
کنار جاری جويباران
و شايد در خيال تو


فريدون

هیچ نظری موجود نیست: