۲۸ مرداد ۱۳۸۷

پندار نیک

عکس ها از ترانهعکسها را تماشا کنید تا خاطره ی "پندار نیک" را بنویسم .هیچ نظری موجود نیست: