۴ آذر ۱۳۸۶

حرکت ذهندو نفر در مورد پرچمی که با وزش باد در حال حرکت بود با هم بحث می کردند اولی می گفت: در واقع این باد است که در حال حرکت است
دومی با او مخالفت کرد و گفت:خیر، این پرچم است که حرکت می کند. یک پیشوای ذن که اتفاقا آنجا قدم می زد بحث آنها را قطع کرد و گفت :"نه پرچم نه باد هیچکدام حرکت نمی کنند این ذهن شماست که حرکت می کند"ا


این داستان به این شکل هم گفته می شود:پیشوا می گوید این قلب شماست که می تپد
ـ
ـ
Two men were arguing about a flag flapping in the wind. "It's the wind that is really moving," stated the first one. "No, it is the flag that is moving," contended the second. A Zen master, who happened to be walking by, overheard the debate and interrupted them. "Neither the flag nor the wind is moving," he said, "It is MIND that moves."
(In other versions of this story,the master says it is the HEARTthat flaps)
ـ

۱ نظر:

خرمگس رخفت گفت...

ذهن من حرکت نمیکنه
باد حرکن نمیکنه
پرچم هم حرکت نمیکنه
هیچی حرکت نمیکنه