۱۳ آبان ۱۳۸۹

شاهنامه - جمشید - گفتار اندر داستان مرداس
گفتار اندر داستان مرداسداستان مرداس را از اینجا گوش کنید
برای نوشتن پیام، روی خواندن مطالب دیگر کلیک کنید

75
یکی مرد بود اندرآن روزگار
  
ز دشت سُواران نیزه گزار
  
  
گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد
  
ز ترس جهاندار با باد سرد
  
  
که مرداس نام گرانمایه بود
  
به داد و دِهش برترین پایه بود
  
  
مر او را ز دوشیدنی چارپای
  
ز هر یک هزار آمدندی به جای
  
  
همان گاو دوشا به فرمان بری
  
همان تازی اسپان همه گوهری
  
80
بز و شیرور میش بُد همچُنین
  
به دوشندگان داده بُد پاک دین
  
  
به شیر آن کسی را که بودی نیاز
  
بدان خواسته دست بردی فراز
  
  
پسر بُد مر این پاک دین را یکی
  
که از مهر بهرَه ش نبود اندکی
  
  
جهانجوی را نام ضحّاک بود
  
دِلیر و سبکسار و ناپاک بود
  
  
کجا بیوراسپش همی خواندند
  
چُنین نام بر پهلوی راندند
  
85
کجا بیور از پهلوانی شمار
  
بود بر زبان دری ده هزار
  
  
ز اسپان تازی به زرّین ستام
  
وُرا بود بیور که بردند نام
  
  
شب و روز بودی دو بهره به زین
  
ز راه بزرگی، نه از راه کین
  
  
چُنان بُد که ابلیس روزی پگاه
  
بیامد بسان یکی نیکخواه
  
  
دل مهتر از راه نیکی ببُرد
  
جوان گوش گفتار او را سپُرد
  
90
بدو گفت پیمانْت خواهم نُخُست
  
پس آنگه سَخُن برگشایم درست
  
  
جوان نیک دل گشت فرمانْش کرد
  
چُنان چون بفرمود سوگند خَوْرد
  
  
که راز تو با کس نگویم ز بُن
  
ز تو بشنوم هر چه گویی سَخُن
  
  
بدو گفت جز تو کسی کدخدای
  
چه باید همی با تو اندر سرای
  
  
چه باید پدرکه ش پسر چون تو بود
  
یکی پندت را من بیاید شُنُود
  
95
زمانه بر این خواجه ی سالخَورد
  
همی دیر مانَد، تو اندر نورد
  
  
بگیر این سر ِمایه ور گاه اوی
  
تو را زیبد اندر جهان جاه اوی
  
  
گر این گفته ی من تو آری به جای
  
جهان را تو باشی یکی کدخدای
  
  
چو ضحّاک بشنید و اندیشه کرد
  
ز خون پدر شد دلش پر ز درد
  
  
به ابلیس گفت این سَزاوار نیست
  
دگرگوی کین از در ِکار نیست
  
100
بدو گفت اگر بگذری زین سَخُن
  
بتابی ز سوگند و پیمان ز بُن
  
  
بماند به گردنْت سوگند و بند
  
شوی خوار و ماند پدرْت ارجمند
  
  
سر ِمردِ تازی به دام آورید
  
چُنان شد که فرمان او برگزید
  
  
بپرسید کین چاره با من بگوی
  
چه روی است راه و بهانه مجوی
  
  
بدو گفت من چاره سازم تو را
  
به خورشید سر برفرازم تو را
  
105
مر آن پادشا را در اندرسرای
  
یکی بوستان بُد گرانمایه جای
  
  
گرانمایه شبگیر برخاستی
  
ز بهر پرستش برآراستی
  
  
سر و تن بشستی نِهفته به باغ
  
پرستنده با او نبردی چراغ
  
  
برآورد وارونه ابلیس بند
  
یکی ژَرف چاهی به ره بر، بکند
  
  
سر تازیان مهتر نامجوی
  
شب آمد سوی باغ بنهاد روی
  
110
چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه
  
یکایک نگون شد سر ِبختِ شاه
  
  
به چاه اندر افتاد و بشکست پست
  
شد آن نیک دل مرد یزدان پرست
  
  
پس ابلیس وارونه آن ژَرف چاه
  
به خاک اندرآگند و بسپَرد راه
  
  
به هر نیک و بد شاه آزاد مرد
  
به فرزندبر نازده باد سرد
  
  
همی پروریدش به ناز و به رنج
  
بدو بود شاد و بدو داد گنج
  
115
چُنان بدگهر شوخ فرزند اوی
  
نجُست از ره شرم پیوند اوی
  
  
به خون پدر گشت همداستان
  
ز دانا شنیدستم این داستان
  
  
که فرزند بد گر شود نرّه شیر
  
به خون پدر هم نباشد دِلیر
  
  
مگر در نِهانش سَخُن دیگرست
  
پژوهنده را راز با مادرست
  
  
سَبُک مایه ضحّاک بیدادگر
  
بدین چاره بگرفت گاه پدر
  
120
به سر برنهاد افسر تازیان
  
بریشان ببخشید سود و زیان
  
  
چو ابلیس پیوسته دید آن سَخُن
  
یکی پند بَد را نو افگند بُن
  
  
بدو گفت گر سوی من تافتی
  
ز گیتی همه کام دل یافتی
  
  
اگر همچُنین نیز فرمان کنی
  
نپیچی ز گفتار و پیمان کنی
  
  
جهان سربسر پادشاهی تراست
  
دَد و مردم و مرغ و ماهی تراست
  
125
چو این کرده شد ساز دیگر گرفت
  
یکی چاره کرد از شِگِفتان شِگِفت
  
  
جوانی برآراست از خویشتن
  
سَخُن گوی و بینادل و پاک تن
  
  
همیدون به ضحّاک بنهاد روی
  
نبودش جز از آفرین گفت و گوی
  
  
بدو گفت اگر شاه را درخَورم
  
یکی نامور پاک خوالیگرم
  
  
چو بشنید ضحّاک بنواختش
  
ز بهر خورش جایگه ساختش
  
130
کلید خورش خانه ی پادشا
  
بدو داد دستور فرمانروا
  
  
فراوان نبود آن زمان پرورش
  
که کمتر بُد از کُشتنی ها خورش
  
  
ز هر گوشت از مرغ و از چارپای
  
خورشگر بیاورد یک یک بجای
  
  
به خونش بپرورد برسان شیر
  
بدان تا کند پادشا را دِلیر
  
  
سَخُن هر چه گویدْش فرمان کند
  
به فرمان او دل گِروگان کند
  
135
خورش زرده ی خایه دادش نُخُست
  
بدان داشتش یک زمان تندرست
  
  
بخورد و برو آفرین کرد سخت
  
مَژه یافت خواندش وُرا نیکبخت
  
  
چُنین گفت ابلیس نیرنگ ساز
  
که جاوید زی شاد و گردن فراز
  
  
که فردات زان گونه سازم خورش
  
کزو آیدت سربسر پرورش
  
  
برفت و همه شب سِگالش گرفت
  
که فردا ز خوردن چه سازم شِگِفت
  
140
دگر روز چون گنبد لاژورد
  
برآورد و بنمود یاقوت زرد
  
  
خورش های کبک و تذرو سَپید
  
بسازید و آمد دلی پر امید
  
  
شه تازیان چون به خوان دست برد
  
سر کم خرد مهر او را سپرد
  
  
سه دیگر به مرغ و کبابِ بره
  
بیاراست خوان از خورش یکسره
  
  
به روز چهارم چو بنهاد خوان
  
خورش کرد از پشت گاو جوان
  
145
بدوی اندرون زعفران و گلاب
  
همان سالخورده می و مشک ناب
  
  
چو ضحاک دست اندرآورد و خَورد
  
شِگِفت آمدش زان هُشیوار مرد
  
  
بدو گفت بنگر که تا آرزوی
  
چه خواهی، بخواه از من ای نیکخوی
  
  
خورشگر بدو گفت کای پادشا
  
همیشه بزی شاد و فرمانروا
  
  
مرا دل سراسر پر از مهر تُست
  
همه توشه ی جانم از چهر تُست
  
150
یکی حاجتستم به پیروز شاه
  
وُگر چه مرا نیست این پایگاه
  
  
که فرمان دهد تا سر کِتف اوی
  
ببوسم، بمالم برو چشم و روی
  
  
چو ضحّاک بشنید گفتار اوی
  
نِهانی ندانست بازار اوی
  
  
بدو گفت دادم من این کام تو
  
بلندی گِرَد زین مگر نام تو
  
  
بفرمود تا دیو چون جفت اوی
  
همی بوسه داد از بر سُفت اوی
  
155
ببوسید و شد در زمین ناپدید
  
کس اندر جهان این شِگِفتی ندید
  
  
دو مار سیاه از دو کِتفش برُست
  
غمی گشت و از هر سویی چاره جست
  
  
سرانجام ببرید هر دو ز کِفت
  
سَزد گر بمانی بدین در شِگِفت
  
  
چو شاخ درخت آن دو مار سیاه
  
برآمد دگرباره از کِتف شاه
  
  
بزشکان فرزانه گرد آمدند
  
همه یک بیک داستان ها زدند
  
160
ز هر گونه نیرنگ ها ساختند
  
مران درد را چاره نشناختند
  
  
بسان بزشکی پس ابلیس تفت
  
به فرزانگی نزد ضحّاک رفت
  
  
بدو گفت کین بودنی کار بود
  
بمان تا چه گردد، نباید درود
  
  
خورش ساز و آرامشان ده به خَورد
  
نباید جزین چاره یی نیز کرد
  
  
بجز مغز مردم مده شان خورش
  
مگر خود بمیرند ازین پرورش
  
165
سر نرّه دیوان ازین جست و جوی
  
چه جست و چه دید اندرین گفت و گوی
  
  
مگر تا یکی چاره سازد نِهان
  
که پردخت ماند ز مردم جهان
  
  
از آن پس برآمد از ایران خروش
  
پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش
  
  
سیه گشت رخشنده روز سَپید
  
گسستند پیوند با جمّشید
  
  
برو تیره شد فرّهِ ایزدی
  
به کژّی گرایید و نابخردی
  
170
پدید آمد از هر سویی خسرَوْی
  
یکی نامجویی ز هر پهلَوْی
  
  
سپه کرده و جنگ را ساخته
  
دل از مهر جمشید پرداخته
  
  
یکایک بیامد از ایران سپاه
  
سُوی تازیان برگفتند راه
  
  
شنیدند کانجا یکی مهترست
  
پر از هول شاه اَژدَها پیکرست
  
  
سُواران ایران همه شاه جوی
  
نِهادند یکسر به ضحّاک روی
  
175
به شاهی برو آفرین خواندند
  
وُرا شاه ایران زمین خواندند
  
  
مران اَژدَهافَش بیامد چو باد
  
به ایران زَمین تاج بر سر نِهاد
  
  
ز ایران و از تازیان لَشکری
  
گزین کرد گردان هر کِشوری
  
  
سُوی تخت جمشید بنهاد روی
  
چو انگشتری کرد گیتی بر اوی
  
  
چو جمشید را بخت شد کُندرو
  
به تنگ اندر آمد سپهدار نو
  
180
برفت و بدو داد تخت و کلاه
  
بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه
  
  
نِهان گشت و گیتی بر او شد سیاه
  
سپردش به ضحّاک تخت و کلاه
  
  
چو صد سالش اندر جهان کس ندید
  
برو نام شاهی و او ناپدید
  
  
صدم سال روزی به دریای چین
  
پدید آمد آن شاه ناپاک دین
  
  
نِهان بود چند از بد اَژدَها
  
نیامد به فرجام هم زو رها
  
185
چو ضحّاکش آورد ناگه به چنگ
  
یکایک ندادش سَخُن را درنگ
  
  
به اَرّه ش سراسر به دو نیم کرد
  
جهان را از او پاک پر بیم کرد
  
  
شد آن تخت شاهی و آن دستگاه
  
زمانه ربودش چو بیجاده کاه
  
  
ازو بیش بر تخت شاهی که بود
  
بدان رنج بردن چه آمدْش سود
  
  
گذشته برو سالیان هفتصد
  
پدید آوریده همه نیک و بد
  
190
چه باید همی زندگانی دراز
  
چو گیتی نخواهد گشادنْت راز
  
  
همی پروراندْت با شهد و نوش
  
جز آوای نرمت نیارد به گوش
  
  
یکایک چو گویی که گسترد مهر
  
نخواهد نمودن به بد نیز چهر
  
  
بدو شاد باشی و نازی بدوی
  
همه راز دل را گشایی بدوی
(!)
  
یکی نغز بازی برون آورد
  
به دلتْ اندر از درد خون آورد
  


گفتارهای نیک شما