۷ مرداد ۱۳۸۶

کارنیکو کردن از پرکردن است
یک خواننده آوازهای نمایشی زیر نظر آموزگار سخت گیری آموزش می دید .استاد او روی تمرین ِ قطعه ای از یک آواز سماجت می کرد هر روز و هر ماه ،تکرار و تکرارِ همان قطعه ،بدون اینکه کمی بیشتر از آن را اجازه دهد. بالاخره او ناامید و وازده شد مرد جوان رفت تا استاد دیگری بیابد.

یک شب هنگام توقف در یک مهمان خانه به یک مسابقه از بر خوانی برخورد کرد. چیزی را که از دست نمی داد بنا براین در مسابقه شرکت کرد، البته او همان قطعه ای راکه خوب بلد بود، خواند. وقتی خواندن او به پایان رسید اداره کننده مسابقه ، اجرای او را به شدت تحسین کرد . علیرغم شرمساریِ شاگرد ، مجری باور نکرد که این اجرای یک مبتدی باشد. از او پرسید :" آموزگار تو چه کسی است؟ او باید استاد بزرگی باشد".ا

بعد ها شاگرد ،همانند استاد کوشی جی مشهور شد


Practice Makes Perfect


A dramatic ballad singer studied under a strict teacher who insisted that he rehearse day after day, month after month the same passage from the same song, without being permitted to go any further. Finally, overwhelmed by frustration and despair, the young man ran off to find another profession. One night, stopping at an inn, he stumbled upon a recitation contest. Having nothing to lose, he entered the competition and, of course, sang the one passage that he knew so well. When he had finished, the sponsor of the contest highly praised his performance. Despite the student's embarrassed objections, the sponsor refused to believe that he had just heard a beginner perform. "Tell me," the sponsor said, "who is your instructor? He must be a great master." The student later became known as the great performer Koshiji.

پیام ها ـ7ـ