۲۳ مرداد ۱۳۸۶

همزیستی با محیط

داستان های ذن-7


در داستانی تائویستی نقل میشود که مرد پیری تصادفن در رودی افتاد که به سرعت به سوی آبشاری بلند و خطرناک جاری بود. ناظرین نگران حال او شدند. او بطور معجزه آسائی در پایین آبشار بی آن که صدمه ای ببیند سالم از گودال آب بیرون آمد. مردم پرسیدند چگونه توانست جان سالم به در ببرد. ـ" من خود را بدست آب سپردم. نه آب را بدست خود. بی درنگ خود را ر ها کردم تا با آن شکل بگیرم . با پیچ و تاب آن غرق شدم. با پیچ وتاب آن بیرون آمدم. این است که جان سالم به در بردم "ـGoing with the Flow
A Taoist story tells of an old man who accidentally fell into the river rapids leading to a high and dangerous waterfall. Onlookers feared for his life. Miraculously, he came out alive and unharmed downstream at the bottom of the falls. People asked him how he managed to survive. "I accommodated myself to the water, not the water to me. Without thinking, I allowed myself to be shaped by it. Plunging into the swirl, I came out with the swirl. This is how I survived."
(Some versions describe Confucius as witnessing this event. Also, in some versions, the old man explains how he has been jumping into the waterfall like this since he was a small boy. )