۱ شهریور ۱۳۸۶
عنکبوت
داستان های ذن 9

به نقل از یک داستان تبتی ، یک شاگرد هنگام مراقبه در اتاقش، به نظرش آمد، عنکبوتي را دید که از مقابلش به طرف پایین حرکت مي کند . هر روز این جانور ترسناک بر می گشت و هر بار بزرگ و بزرگ تر می شد. شاگرد وحشت زده نزد استادش رفت و این معما ی غیر قابل حل را گزارش داد و گفت که تصمیم دارد ، هنگام مراقبه یک چاقو در زیر لباسش پنهان کند و به محض اینکه عنکبوت ظاهر شد او را بکشد. استاد او را از این کار منع کرد. به جای آن پیشنهاد کرد، هنگام مراقبه یک تکه گچ با خودش بیاورد و وقتی عنکبوت نمایان شد یک علامت ضربدر روي شکم آن جانور بزند و سپس نتیجه را بازگو کند. شاگرد به مراقبه برگشت وقتی عنکبوت ظاهر شد او بر خلاف میلش برای حمله به عنکبوت ،همان کاری را کرد که استاد پیشنهاد داده بود . وقتی او برای شرح ماجرا نزد استاد بازگشت، استاد به او گفت پیراهنش را بالا بزند و به شکم خودش نگاه کند. یک " ×" آن جا بود. ـ

Spider


A Tibetan story tells of a meditation student who, while meditating in his room, believed he saw a spider descending in front of him. Each day the menacing creature returned, growing larger and larger each time. So frightened was the student, that he went to his teacher to report his dilemma. He said he planned to place a knife in his lap during meditation, so when the spider appeared he would kill it. The teacher advised him against this plan. Instead, he suggested, bring a piece of chalk to meditation, and when the spider appeared, mark an "X" on its belly. Then report back. The student returned to his meditation. When the spider again appeared, he resisted the urge to attack it, and instead did just what the master suggested. When he later reported back to the master, the teacher told him to lift up his shirt and look at his own belly. There was the "X".

هیچ نظری موجود نیست: