۲۹ آذر ۱۳۸۶

فریاد مورچه هاهفت دریا را طی کردم
از هفت قله صعود کردم
از همه دره ها پایین رفتم
به همه عمق ها فرو رفتم
از همه فصل ها گذشتم
به دور دنیا سفر کردم
ووقتی به خانه برگشتم
شرم کردن از دیدن
همه دنیا بر شبنمی ریز
....بر برگ گل باغچه ام

از فیلمنامه فریاد مورچه ها

امروز این فیلم را دیدم. تا کنون نقدها ی زیادی خوانده و عکس های زیادی دیده بودم ولی هیچ یک مانند دیدن فیلم نمی شود.مخملباف در این فیلم نگاهی انتقادی به گاندی و جامعه ی هندوستان دارد. ـ

هیچ نظری موجود نیست: