۹ تیر ۱۳۸۸

دو زن

هر دو داستان "خسرو وشیرین" و "لیلی و مجنون " از دلدادگی می گویند . دو دولداده از دو فرهنگ و جامعه ای متفاوت . در جامعه لیلی عاشق شدن بر پسری، فساد و فحشا است و پدر غیرتمند، او را در خانه زندانی می کند . در جامعه ی شیرین، دختران و پسران با هم می نشینند به شکار و گردش می روند ،در آنجا شخصیت دختران، نگهدارنده ی پاکی آنهاست. شیرین که برای دیدن معشوق به تنهایی سوار بر اسب می شود از ارمنستان تا تیسفون می تازد و وقتی بدون دیدار ،با یار نادیده اش، باز می گردد، یک غیرتی در سراسر مملکتش نیست که بگوید:چرا رفتی؟ کجا رفتی؟ ...

سیمای دو زن را اینجا بخوانید