۲۱ مرداد ۱۳۸۹

2- شاهنامه دیباچه - گفتار اندرآفرینش عالم - گفتاراندر آفرینش مردم


شاهنامه - دیباچه - گفتار اندر وصف آفرينش عالم

شاهنامه - دیباچه - گفتار اندر آفرينش مردم


دریافت فایل شنیداری با صدای اسماعیل قادر پناه از اینجا از اینجا می توانید آنلاین بشنوید

دریافت فایل1 دکتر محجوب از اینجاپیوندها ی دیگر:
عکس از اینجا