۲۸ مرداد ۱۳۸۹

شاهنامه-گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه -گفتار اندر ستایش پیغمبر