۲۸ مرداد ۱۳۸۹«گذر تک تک این ثانیه های سپری گشته ی عمر، به قدیمی شدن دوستی می ارزد »

علی آریاپ.ن :از میان پیامک های همسرمهیچ نظری موجود نیست: