۱۵ مهر ۱۳۸۶


من نمی دانم،ـ
داستان های ذن 18
امپراطور که پیرو آیین بودا بود ، یک استاد بزرگ بودایی را به قصردعوت کرد تا از او در مورد بودیسم بپرسد. ـ
امپراطور پرسید: "اساسی ترین هدف مقدس آیین بودا، چیست؟"ـ
استاد پاسخ داد:" هستی و نیستی مطلق، بدون هیچ تقدسی"ـ
امپراطور گفت:"اگر تقدسی نیست پس تو چه یا کی هستی؟
استاد پاسخ داد:"من نمی دانم،"ـ
The emperor, who was a devout Buddhist, invited a great Zen master to the Palace in order to ask him questions about Buddhism. "What is the highest truth of the holy Buddhist doctrine?" the emperor inquired.
"Vast emptiness... and not a trace of holiness," the master replied.
"If there is no holiness," the emperor said, "then who or what are you?"
"I do not know," the master replied.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

گفتگوی مزبور که در اینجا کامل ذکر نشده به مهمترین گفتگوی معنوی تاریخ معنویت معروف است و بین بودیدارما پیشوای ذن و امپراطور چین بر سر درک ذن رخ داده است . بودیدارما در اینجا خواسته ذات ذن راکه تهیت است را به او بنمایاند.

مهیار نجفی