۲۵ مهر ۱۳۸۶

فنجانت را خالی کن


یک پروفسور دانشگاه به ملاقات استاد ذن مشهوری رفت. در حالیکه استاد به آرامی مشغول پذیرایی با چای بود ، پروفسور در مورد آیین ذن صحبت می کرد. استاد فنجان مهمانش را لبریز از چای کرد و همانطور به ریختن ادامه داد . پروفسور سرریز شدن فنجان را تماشا می کرد تا جایی که بیشتر از آن نتوانست جلوی خود را بگیرد با عجله گفت :" بسه ! سرریز شد!"ـ
استاد پاسخ داد:" چگونه می توانم به شما ذن را نشان دهم ؟مگر اینکه شما ابتدا فنجان خود را خالی کنید"ـ


Empty Your Cup
A university professor went to visit a famous Zen master. While the master quietly served tea, the professor talked about Zen. The master poured the visitor's cup to the brim, and then kept pouring. The professor watched the overflowing cup until he could no longer restrain himself. "It's overfull! No more will go in!" the professor blurted. "You are like this cup," the master replied, "How can I show you Zen unless you first empty your cup."

می توانید پیام های خود را اینجا بنویسید

هیچ نظری موجود نیست: