۷ آبان ۱۳۸۶

اساسی ترین درس


یک استاد نامور ذن اظهار داشت که اساسی ترین آموزش او این بود که: بودا متعلق به ذهن شماست
این ایده چنان تاثیر ژرفی داشت که یکی از رهروها برای تمرکز روی این امر مهم تصمیم گرفت که معبد را ترک کند و به جنگلی دور از هر سکنه برود. او در آنجا بیست سال در انزوا به تفحص روی آن آموخته اساسی پرداخت.ـ
روزی به رهرو دیگری که از آن جنگل می گذشت برخورد. دیری نپایید که رهرو گوشه گیر دریافت که رهگذر نیز زیر نظر همان استاد بودایی تعلیم دیده است. ـ

لطفن به من بگو در باره بزرگترین تعلیم استاد چه می دانی؟
چشمان رهگذر برقی زد و گفت نظر استاد بسیار واضح است. او میگوید بزرگترین تعلیم او اینست که " بودا متعلق به ذهن شما نیست


The Most Important Teaching

A renowned Zen master said that his greatest teaching was this: Buddha is your own mind. So impressed by how profound this idea was, one monk decided to leave the monastery and retreat to the wilderness to meditate on this insight. There he spent 20 years as a hermit probing the great teaching. One day he met another monk who was traveling through the forest. Quickly the hermit monk learned that the traveler also had studied under the same Zen master. "Please, tell me what you know of the master's greatest teaching." The traveler's eyes lit up, "Ah, the master has been very clear about this. He says that his greatest teaching is this: Buddha is NOT your own mind."


۲ نظر:

پیام آشنا گفت...

با سلام، همچنانکه در منابع زیاد و مختلف دیگر ، در داستانهای ذن هم موارد و نکته های جالبی، بسته به دیدگاه های مختلف می تواند وجود داشته باشد، که به هر حال بررسی در باره این مسئله و بحث در باره آن بی شک از حدود این کامنت خارج است
شاد و موفق باشید

Fridoun گفت...

Dear Parwane

to see the actual meaning of a "wilderness" you may check this link

http://images.google.com/images?hl=en&q=wilderness&btnG=Search+Images&gbv=2

===============
The actual story is as Follow:The Most Important Teaching

A renowned Zen master said that his greatest teaching was this: Buddha is your own mind.

So impressed by how profound this idea was, one monk decided to leave the monastery and retreat to the wilderness to meditate on this insight. There he spent 20 years as a hermit probing the great teaching.

One day he met another monk who was traveling through the forest. Quickly the hermit monk learned that the traveler also had studied under the same Zen master. "Please, tell me what you know of the master's greatest teaching." The traveler's eyes lit up, "Ah, the master has been very clear about this. He says that his greatest teaching is this: Buddha is NOT your own mind."

==============
Kind regards
Fridoun