۱۴ فروردین ۱۳۸۷

خانه های روستایی

این عکس در جاده فیروز کوه بین ورسک و سواد کوه توسط سالار از داخل اتومبیل در حال حرکت گرفته شده است .
خانه های روستایی برایم در دل خود حکایت ها دارند که در زندگی شهرنشینی مانند آن نیست.

هیچ نظری موجود نیست: