۱۶ اسفند ۱۳۸۷

خواب


کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کِی رَوی، ره ز که پرسی، چه کنی، چون باشی
حافظ


انتخاب از فیروز
برای خودم و تقدیم به فرناز گرامی که از یکنواختی پست ها خسته شده است