۳۰ اسفند ۱۳۸۷

عکس از فرناز ( گرگان )


پرنده گفت: چه بویی، چه آفتابی، آه!
بهار آمده است
و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت...

فروغ