۲ فروردین ۱۳۸۸

کُشتن

عکس را امروز صبح گرفتماستاد گاسان، برای هوادارانش سخنرانی می کرد: "آنهایی که بر ضد کشتن حرف می زنند وآنهایی که می خواهند از زندگی همه ی موجودات زنده پشتیبانی کنند، آیا کار درستی انجام می دهند؟ حمایت، حتی از حیوانات و حشرات، بسیار نیک می باشد. اما در باره ی کسانی که وقت را می کُشند، کسانی که ثروت ها را نابود می کنند و آنهایی که اقتصاد سیاسی را نابود می کنند، چه می گویند؟ ما نباید آنها را ندیده بگیریم. از همه ی اینها گذشته، کسی که به روشنگری نرسیده و به پند دادن دیگران می پردازد، چه می کند؟ او دارد بودیسم را می کشد.


Killing
Gasan instructed his adherents one day: "Those who speak against killing and who desire to spare the lives of all conscious beings are right. It is good to protect even animals and insects. But what about those persons who kill time, what about those who are destroying wealth, and those who destroy political economy? We should not overlook them. Furthermore, what of the one who preaches without enlightenment? He is killing Buddhism."
قتل
روزی گزان( یکی از استادان ذن) به پیروانش آموخت: حق با کسانی است علیه قتل صحبت می کنند و مایلند جان بشر را نجات بدهند . حتی حمایت از جان حیوانات و حشره ها نیز کاری نیکوست. اما در مورد کسانی که وقت را تلف می کنند و ثروت را تباه می کنند و اقتصاد سیاسی را از بین می برند چه باید کرد؟ ما نباید آنها را نادیده بگیریم. وانگهی کسی که بدون آگاهی موعظه می کند کسی است قاتل فلسفه بودا است
ترجمه از فریدون