۱۴ بهمن ۱۳۸۸

راه در جهان یکی ست و...

گفتم که بر خیالت، راه نظر ببندم

گفتا که شب رو است او، از راه دیگر آید
حافظ