۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

گمشدهطفلی به نام شادی ،دیریست گم شده است

با چشمهای روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر


شفیعی کدکنی

عکس از فرنازگفتارهای نیک شما