۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

تماشاخانه ای قدیمی در گرگان فروردین 1388عکس از فرناز

قفل‌ها…
قفل هم اميدی است
قفل يعنی كه كليدی هم هست
قفل يعنی كه كليد!ا

نصرت رحمانی